ANKARA OKULU YAYINLARI
0542 382 74 12

Selahaddin-i Uşşaki’nin Hz. Ali Divanı Tercümesi (Tükendi)

Ürün No : 89
ISBN : 978-605-4495-35-1
Basım Yeri ve Yılı : Ankara 2013
Yazar : Ali Öztürk
Yayınevi : Araştırma Yayınları

Stok Durumu:Yok

48,00 t KDV Dahil

Sitemizden şimdilik kitap satışı yapılmamaktadır.

Kitaplarımızı dağıtımcımız olan Yeryüzü Dağıtımın satış sitesinden (teklifkitap.com) online olarak temin edebilirsiniz.

Ankara Okulu Yayınları için tıklayınız.
Elis Yayınları için tıklayınız.
Araştırma Yayınları için tıklayınız.

 H

z. Ali, ‹slâm dünyasında Hz. Muhammed’e yakınlı€ı ve siyasi kiflili€i sebebiyle özel bir konuma sahiptir. Bu sebeple onun güzel sözleri, hutbeleri ve fliirleri kayıt altına alınmıfl ve günümüze kadar ulaflmıfltır. Arap, Fars edebiyatlarında genifl yer bulmufl olan vecize, nasihat, hutbe, mektup, emirnâme, fliir vb. Hz. Ali’ye atfedilen edebî mirasın, Türk edebiyatında da hatırı sayılır bir ilgiye mazhar olmufltur. Bununla birlikte Hz. Ali Dîvânı Arapçadan Türkçeye geç dönemlerde tercüme edildi€i görülmektedir. Dîvânın tespit edilebilen en eski Türkçe tercümesi, XVIII. asrın velûd flair ve yazarı, “Salâhî” mahlasını kullanan Abdullah Salahaddîn-i Uflflâkî (ö. 1197/1782)’ye aittir. Salâhî Hz. Ali Dîvânı’nı nazmen tercüme etmifltir. Pek çok manzum eseri bulunan Salâhî’nin bu çevirisiyle Hz. Ali Dîvânı, Türk edebiyatına kazandırılmıfltır. Ça€daflı olan Müstakimzâde Süleyman Saadettin Efendi (ö. 1202/1787), Salâhî’nin tercümesini kendi tabiriyle “terbiye” ederek yeni bir çeviri oluflturmufl ve bu çeviri üzerinden Hz. Ali Dîvânı’nı flerh etmifltir. Müstakimzâde’nin tercümesi flerhli olmasından dolayı çok meflhur olmufltur. Eski harflerle iki defa basılmıfltır. Salâhî çevirisi ise Müstakimzâde’ye ve dolayısıyla di€er mütercimlere örnek teflkil etmesine ra€men yeterince tanınmamıfltır. Bu çalıflma, Salahaddîn-i Uflflakî’nin çevirisinin tenkitli metnini günümüz harfleriyle yayımlayarak hak etti€i ilgiye akademik bir katkı sa€lamayı hedeflemektedir.

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
Yazarlar

Tüm Yazarlar
Ziyaretçi Sayıları
Online : 15
Bugün : 415
Toplam : 97952